วิดีโอ

  • See video
    ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ ทศวรรษR2R พัฒนาคนไทยสู่สังคม ๔.๐ ” โดย ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
    12 ก.ย. 60