ข่าวสาร

  • บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณารางวัล R2R ดีเด่น ประจำปี 2566 ได้ทำการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผลงานที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้นจำนวน 35 รางวัล จำแนกเป็น ระดับปฐมภูมิ 8 รางวัล, ระดับทุติยภูมิ 7 รางวัล, ระดับตติยภูมิ 4 รางวัล, ระดับสนับสนุนบริหารและ 2 รางวัล, ระดับสนับสนุนบริการ 4 รางวัล ระดับนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 6 รางวัล และ ระดับ Meta R2R 4 รางวัล ดังมีรายชื่อผลงานและเจ้าของผลงานที่แนบท้ายประกาศนี้
    26 เม.ย. 66
  • ประกาศรายชื่อผลงานวิจัย R2R ที่ผ่านการพิจารณา (เบื้องต้น) สำหรับผู้ที่มีรายชื่อในประกาศ กรุณาส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Manuscript) ขนาดไม่เกิน 10 -15 หน้า
    20 มี.ค. 66
  • ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัล R2R ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖
    20 ม.ค. 66

กิจกรรม

«  

มิถุนายน

  »
อา พฤ
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30