"ค่านิยม/วัฒธรรม" ชาว R2R โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล