ประกาศรายชื่อผลงานวิจัย R2R ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563