1.3) ภาพการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "R2R ๙ แห่งการเรียนรู้ ๙ สู่นโยบาย" วันที่ 8 กรกฎาคม 2559