วันที่ 26 พ.ย. 55 "อบรม R2R" กับคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น