เครือข่าย R2R อีสานตอนบนกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R and LEAN ณ โรงพยาบาลเลย