เครือข่ายอีสานตอนบน กับการประชุมวิชาการ R2R and LEAN for happy workplace ณ โรงพยาบาลอุดรธานี