ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับคนไทย 4.0”