1.2) ภาพการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "R2R ๙ แห่งการเรียนรู้ ๙ สู่นโยบาย" วันที่ 7 กรกฎาคม 2559