ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย เขตบริการสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558