วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 1 ฉบับที่ 3-4 ต.ค.-ธ.ค. 2550