ภาพการประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้งานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 7 (วันที่ 23 กรกฏาคม 2557)