ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย เขตบริการสุขภาพที่ 5 วันที่ 1-2 กันยายน 2557