ผลของการพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลถึงบ้าน จังหวัดอุดรธานี (The results of Continuity Of Care (COC) system development in Udon Thani Province.)