เรื่อง “กระบวนการจัดการ การบริหารงานเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ ( District Health System: DHS )อย่างเป็นเอกภาพ ( Unity District Health Team ) จังหวัดพะเยา (District Health System: DHS Participatory Action on Unity District Health Team in Phayao Province.)