การพัฒนาบุคลากรด้วยแนวคิด ความสุข และความพึงพอใจในการทำงานโดยการศึกษาปัจจัยและกิจกรรมที่มีผลต่อ ความพึงพอใจในงาน ความสุข และคุณภาพชีวิต ของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดพะเยา (The development of health workers by creating happiness, satisfaction and requis