ประกาศ การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและพิมพ์บัตรเข้างาน