เอกสารประกอบการอบรมR2Rอีสานตอนบนสัญจร จังหวัดหนองคาย อ.ดร.อัจฉรา