เอกสารประกอบการอบรมR2Rอีสานตอนบนสัญจร จังหวัดหนองคาย อ.นพ.กุลธร