ใบสมัครส่งบทคัดย่อประกวด R2R ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564

 

 

จัดโดย โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ และภาคีเครือข่าย R2R

กรุณากรอกข้อมูล(*) ให้ครบทุกช่องก่อนส่งข้อมูล

>> ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคคล ส่วนที่ 2 บทคัดย่อ
(ภาษาไทยเท่านั้น)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลงานวิจัย
  1. ข้อมูลส่วนบุคคล   นักวิจัยหลัก หมายถึง ผู้ที่ทำจริง และสามารถตอบข้อซักถามของกรรมการได้
1.1 ชื่อนักวิจัยหลัก : *    นามสกุล : *
1.2 ตำแหน่งทางวิชาการ :  *
1.3 วิชาชีพ :  *  
1.4 เพศ :   ชาย    หญิง   
1.5 ตำแหน่งทางบริหาร :  *  
1.6 วุฒิการศึกษา :  *
1.7 สาขาวุฒิการศึกษา :  *  เช่น แพทยศาสตรบัณฑิต, พยาบาลศาสตรบัณฑิต
1.8 หมายเลขโทรศัพท์ :  *
1.9 อีเมล์นักวิจัยหลัก :  *
1.10 หน่วยงาน :