ใบสมัครส่งบทคัดย่อประกวด R2R ครั้งที่ 12

 

 

จัดโดย โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ และภาคีเครือข่าย R2R

กรุณากรอกข้อมูล(*) ให้ครบทุกช่องก่อนส่งข้อมูล

>> ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคคล ส่วนที่ 2 บทคัดย่อ
(ภาษาไทยเท่านั้น)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลงานวิจัย
  ข้อมูลส่วนบุคคล   นักวิจัยหลัก หมายถึง ผู้ที่ทำจริง และสามารถตอบข้อซักถามของกรรมการได้
1.1 ชื่อนักวิจัยหลัก : *    นามสกุล : *
1.2 คำนำหน้าชื่อ : *       อื่นๆ ระบุ :
1.3 ตำแหน่งทางวิชาการ :  *    *   อื่นๆ ระบุ :
1.4 เพศ :   ชาย    หญิง   
1.5 ตำแหน่งทางบริหาร :    อื่นๆ ระบุ  
1.6 วุฒิการศึกษา :  *
1.7 สาขาวุฒิการศึกษา :  *  เช่น แพทยศาสตรบัณฑิต, พยาบาลศาสตรบัณฑิต,
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) เป็นต้น
1.8 หมายเลขโทรศัพท์ :  *  ไม่ต้องใส่ “ - ” เช่น 0804598170 เป็นต้น
1.9 อีเมล์นักวิจัยหลัก :  *
1.10 ชื่อฝ่าย/แผนก :  เช่น ฝ่ายการพยาบาล,ห้องผ่าตัด,หอผู้ป่วยต่างๆ,พัสดุ,การเงิน เป็นต้น
1.11 หน่วยงาน :
1.12 ที่อยู่หน่วยงาน :  * (กรุณาระบุ เลขที่, หมู่, ซอย, ถนน)
  จังหวัด :   *
  อำเภอ/เขต :  *
  ตำบล/แขวง :  *
1.13 ประเภทหน่วยงาน :     อื่นๆ ระบุ   
1.14 มีผู้ส่งให้แทนนักวิจัยหรือไม่ : นักวิจัยส่งเอง มีผู้ส่งแทน  * หากมีผู้ส่งแทนกรอกข้อมูลด้านล่าง
  ผู้ส่งแทนชื่อ : *   นามสกุล :  *
  โทรศัพท์ผู้ส่งแทน : *   โทรศัพท์ไม่ต้องใส่ “ - ” เช่น 0804598170 เป็นต้น
  อีเมล์ผู้ส่งแทน : *  
 
>> ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคคล ส่วนที่ 2 บทคัดย่อ
(ภาษาไทยเท่านั้น)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลงานวิจัย
  ประเภทผลงานวิจัย :  * คำจำกัดความของแต่ละประเภท
  ชื่อเรื่อง :  *ภาษาไทยปนภาษาอังกฤษได้
   
  ชื่อนามสกุลนักวิจัย 1 :  *
  หน่วยงาน :
  ใช้หน่วยงานนี้กับนักวิจัยทุกท่าน
  หากได้รับรางวัลชื่อหน่วยงานจะปรากฏในโล่รางวัล กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง
   
  คำนำหน้าชื่อนักวิจัย 2 : *       อื่นๆ ระบุ :
  ตำแหน่งทางวิชาการ :  *    *   อื่นๆ ระบุ :
  ชื่อนักวิจัย 2 : *    นามสกุล : *
  หน่วยงาน :
   
  คำนำหน้าชื่อนักวิจัย 3 : *       อื่นๆ ระบุ :
  ตำแหน่งทางวิชาการ :  *    *   อื่นๆ ระบุ :
  ชื่อนักวิจัย 3 :     นามสกุล :
  หน่วยงาน :
   
  คำนำหน้าชื่อนักวิจัย 4 : *       อื่นๆ ระบุ :
  ตำแหน่งทางวิชาการ :  *    *   อื่นๆ ระบุ :
  ชื่อนักวิจัย 4 : *    นามสกุล : *
  หน่วยงาน :
   
  คำนำหน้าชื่อนักวิจัย 5 : *       อื่นๆ ระบุ :
  ตำแหน่งทางวิชาการ :  *    *   อื่นๆ ระบุ :
  ชื่อนักวิจัย 5 : *    นามสกุล : *
  หน่วยงาน :
   
  คำนำหน้าชื่อนักวิจัย 6 : *       อื่นๆ ระบุ :
  ตำแหน่งทางวิชาการ :  *    *   อื่นๆ ระบุ :
  ชื่อนักวิจัย 6 : *    นามสกุล : *
  หน่วยงาน :
  และคณะ : กรณีมีนักวิจัยมากกว่า 6 คน
 
  การเขียนส่วนเนื้อหาบทคัดย่อ (กรอกเฉพาะเนื้อหาและไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขหน้าข้อความ)*
ซึ่งมีหัวข้อดังนี้ 1.ที่มา 2.วัตถุประสงค์ 3.ระเบียบวิธีวิจัย 4.ผลการศึกษา รวมจำนวนไม่เกิน 2,600 อักษร นับรวม เว้นวรรค
 
1. ที่มา
   
 
2. วัตถุประสงค์
   
 
3. ระเบียบวิธีวิจัย
   
 
4. ผลการศึกษา
   
 
  การเขียนส่วนเนื้อหาบทคัดย่อ (กรอกเฉพาะเนื้อหาและไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขหน้าข้อความ)*
ซึ่งมีหัวข้อดังนี้ 1.การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ 2.บทเรียนที่ได้รับ 3.ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 4.การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร รวมจำนวนไม่เกิน 1,200 อักษร นับรวม เว้นวรรค
 
1. อธิบายการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ
 
  ผลของโครงการวิจัยนี้นำไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในระดับใด
*
 
  ปัญหาหรือคำถามวิจัยมาจากปัญหาหน้างาน *
ใช่    ไม่ใช่
 
  วัดผลที่ผู้รับบริการ*
ใช่    ไม่ใช่
 
  ทีมผู้ทำวิจัยเป็นคนหน้างาน*
ใช่    ไม่ใช่
 
 
งานวิจัยนี้ได้มีการนำผลงานมาใช้จริงเป็นเวลากี่ปีแล้ว
 *
 
  งานวิจัยนี้เคยได้รับการเผยแพร่มาก่อนหรือไม่
 
   
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุงาน และสถานที่ที่นำเสนอ)
งานประชุม  
ที่ใด  
เมือปี พ.ศ. ใด  
 
  งานวิจัยนี้เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อนหรือไม่
 
   
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุชื่อรางวัล และหน่วยงานที่ให้รางวัลด้วย)
ชื่อรางวัล  
หน่วยงานที่ให้รางวัล  
เมือปี พ.ศ. ใด  
   
  งานวิจัยของท่านเคยได้รับการตีพิมพ์ มาก่อนหรือไม่
 
   
ไม่เคย
ตีพิมพ์แล้ว โปรดระบุ เช่น  (ชื่อวารสาร.....ปีที่.....ฉบับที่.....เล่มที่.....หน้าที่.....)
 
 
   
 
2. บทเรียนที่ได้รับ
   
 
3. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
   
 
4. การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร
*
 
   
 
   
   
>> ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคคล ส่วนที่ 2 บทคัดย่อ
(ภาษาไทยเท่านั้น)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลงานวิจัย
3.1 แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย :
*
3.2      ขอให้ท่านพิจารณาว่างานวิจัยของท่านเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายและประเด็นต่อไปนี้หรือไม่
     
3.2.1 กลุ่มเป้าหมาย
  ปฐมวัย (0-5 ปี)  วัยเรียน (5-12 ปี)
  วัยรุ่น (13-15 ปี)  เยาวชน (15-20 ปี)
  วัยทำงาน  ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
  ผู้พิการ  ผู้หญิง
  มุสลิม  พระภิกษุ
  ชาติพันธุ์และผู้มีปัญหาสถานะบุคคล  ผู้ต้องขัง
  กลุ่มด้อยโอกาส (เด็กเร่ร่อน, คนไร้บ้าน, ฯลฯ)  แรงงานข้ามชาติ
  หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ)  อื่นๆ
  ประชาชนในพื้นที่  ประชากรกลุ่มเฉพาะอื่นๆ
  กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ 
 
3.2.2 ประเด็น (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
  สุขภาพจิต  กิจกรรมทางกาย
  ยาสูบ  อาหาร
  แอลกอฮอล์  สารเสพติด
  อุบัติเหตุ  สุขภาวะทางเพศ
  สิ่งแวดล้อม  การป้องกันโรค เช่นการให้วัคซีน
  สุขภาวะครอบครัว  การคุ้มครองผู้บริโภค
  ความไม่เท่าเทียมด้านสุขภาพ  การพนัน
  ภัยพิบัติ  สุขภาวะชุมชน
  ระบบสุขภาพ  สุขภาวะองค์กร
  สุขภาวะทางปัญญา  การศึกษา
  สื่อสุขภาวะ  อื่นๆ  
 
3.3 กรุณาระบุคำสำคัญ
(key word)
: *
[คำที่แสดงเนื้อหาของงานวิจัย ช่วยในการสืบค้นเข้าถึงงานวิจัย เช่น เบาหวาน,ความดัน เป็นต้น]
3.4      งานวิจัยของท่านเป็นนวัตกรรมหรือไม่ (นวัตกรรม หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่เท่านั้น)
     
ไม่เป็น
เป็น
หากเป็นโปรดระบุ
3.5 งานวิจัยนี้มีที่ปรึกษาหรือคุณอำนวยหรือไม่
  ที่ปรึกษาหรือคุณอำนวย : ไม่มี มี    
  คำนำหน้าชื่อ :       อื่นๆ ระบุ :
  ตำแหน่งทางวิชาการ :         อื่นๆ ระบุ :
  รายละเอียด : ชื่อ  สกุล 
  หน่วยงาน :
          คุณที่ปรึกษาหรือคุณอำนวย เคยได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพทีมสนับสนุนงานวิจัย
     
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ
3.6 ข้อตกลง : * กรุณาเตรียมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Manuscript) ขนาดไม่เกิน 10-15 หน้า ให้พร้อมส่งได้ทันที เมื่อกรรมการติดต่อมา ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
      

 

ข้อแนะนำในการส่งผลงาน

1.โปรดอ่านรายละเอียดการจัดกลุ่มประกวดก่อนการสมัคร

2.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

3.สำหรับการตรวจสอบจำนวนตัวอักษร สามารถตรวจสอบจำนวนได้ใน MS Word

4.นักวิจัยหลักสามารถส่งงานวิจัยได้มากกว่า 1 เรื่อง

5.เมื่อส่งบทคัดย่อสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันการส่งผลงานภายใน 1 วัน
หากไม่ได้รับอีเมล์ กรุณาติดต่อ 080-459-8170, 095-889-3510
หรืออีเมล์ r2rthai2562@gmail.com

ยอมรับข้อตกลง ส่งผลงาน คลิกที่นี่