ใบสมัครส่งบทคัดย่อประกวด R2R ครั้งที่ 11

 

 

จัดโดย โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ และภาคีเครือข่าย R2R

กรุณากรอกข้อมูล(*) ให้ครบทุกช่องก่อนส่งข้อมูล

>> ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคคล ส่วนที่ 2 บทคัดย่อ
(ภาษาไทยเท่านั้น)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลงานวิจัย
  ข้อมูลส่วนบุคคล   นักวิจัยหลัก หมายถึง ผู้ที่ทำจริง และสามารถตอบข้อซักถามของกรรมการได้
1.1 ชื่อนักวิจัยหลัก : *    นามสกุล : *
1.2 คำนำหน้าชื่อ : *       อื่นๆ ระบุ :
1.3 ตำแหน่งทางวิชาการ :  *    *   อื่นๆ ระบุ :
1.4 เพศ :   ชาย    หญิง   
1.5 ตำแหน่งทางบริหาร :    อื่นๆ ระบุ   *
1.6 วุฒิการศึกษา :  *
1.7 สาขาวุฒิการศึกษา :  *  เช่น แพทยศาสตรบัณฑิต, พยาบาลศาสตรบัณฑิต,
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) เป็นต้น
1.8 เบอร์มือถือ :  *  ไม่ต้องใส่ “ - ” เช่น 0804598170 เป็นต้น
1.9 อีเมล์นักวิจัยหลัก :  *
1.10 ชื่อหน่วยงานย่อย :  เช่น ฝ่ายการพยาบาล,ห้องผ่าตัด,หอผู้ป่วยต่างๆ,พัสดุ,การเงิน เป็นต้น
1.11 ชื่อหน่วยงาน :  * เช่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
  โรงพยาบาลท่าวังผา,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เป็นต้น
1.12 ที่อยู่หน่วยงาน :  * (กรุณาระบุ เลขที่, หมู่, ซอย, ถนน)
  ตำบล/แขวง :  *
  อำเภอ/เขต :  *
  จังหวัด :  *
1.13 สังกัดหน่วยงาน :     อื่นๆ ระบุ  *
1.14 มีผู้ส่งให้แทนนักวิจัยหรือไม่ : นักวิจัยส่งเอง มีผู้ส่งแทน  * หากมีผู้ส่งแทนกรอกข้อมูลด้านล่าง
  ผู้ส่งแทนชื่อ : *   นามสกุล :  *
  มือถือผู้ส่งแทน : *   เบอร์โทรศัพท์ไม่ต้องใส่ “ - ” เช่น 0804598170 เป็นต้น
  อีเมล์ผู้ส่งแทน : *  
 
>> ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคคล ส่วนที่ 2 บทคัดย่อ
(ภาษาไทยเท่านั้น)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลงานวิจัย
  ประเภทผลงานวิจัย :  * คำจำกัดความของแต่ละประเภท
  ชื่อเรื่อง :  *ภาษาไทยปนภาษาอังกฤษได้
   
  ชื่อนามสกุลนักวิจัย 1 :  *
  หน่วยงาน :
  ใช้หน่วยงานนี้กับนักวิจัยทุกท่าน
  หากได้รับรางวัลชื่อหน่วยงานจะปรากฏในโล่รางวัล กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง
   
  คำนำหน้าชื่อนักวิจัย 2 : *       อื่นๆ ระบุ :
  ตำแหน่งทางวิชาการ :  *    *   อื่นๆ ระบุ :
  ชื่อนักวิจัย 2 : *    นามสกุล : *
  หน่วยงาน : *
   
  คำนำหน้าชื่อนักวิจัย 3 : *       อื่นๆ ระบุ :
  ตำแหน่งทางวิชาการ :  *    *   อื่นๆ ระบุ :
  ชื่อนักวิจัย 3 :     นามสกุล :
  หน่วยงาน :
   
  คำนำหน้าชื่อนักวิจัย 4 : *       อื่นๆ ระบุ :
  ตำแหน่งทางวิชาการ :  *    *   อื่นๆ ระบุ :
  ชื่อนักวิจัย 4 : *    นามสกุล : *
  หน่วยงาน : *
   
  คำนำหน้าชื่อนักวิจัย 5 : *       อื่นๆ ระบุ :
  ตำแหน่งทางวิชาการ :  *    *   อื่นๆ ระบุ :
  ชื่อนักวิจัย 5 : *    นามสกุล : *
  หน่วยงาน : *
   
  คำนำหน้าชื่อนักวิจัย 6 : *       อื่นๆ ระบุ :
  ตำแหน่งทางวิชาการ :  *    *   อื่นๆ ระบุ :
  ชื่อนักวิจัย 6 : *    นามสกุล : *
  หน่วยงาน : *
  และคณะ : กรณีมีนักวิจัยมากกว่า 6 คน
 
  การเขียนส่วนเนื้อหาบทคัดย่อ (กรอกเฉพาะเนื้อหาและไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขหน้าข้อความ)*
ซึ่งมีหัวข้อดังนี้ 1.ที่มา 2.วัตถุประสงค์ 3.ระเบียบวิธีวิจัย 4.ผลการศึกษา รวมจำนวนไม่เกิน 2,600 อักษร นับรวม เว้นวรรค
 
1. ที่มา
   
 
2. วัตถุประสงค์
   
 
3. ระเบียบวิธีวิจัย
   
 
4. ผลการศึกษา
   
 
  การเขียนส่วนเนื้อหาบทคัดย่อ (กรอกเฉพาะเนื้อหาและไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขหน้าข้อความ)*
ซึ่งมีหัวข้อดังนี้ 1.การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ 2.บทเรียนที่ได้รับ 3.ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 4.การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร รวมจำนวนไม่เกิน 1,200 อักษร นับรวม เว้นวรรค
 
1. อธิบายการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ
 
 
ผลของโครงการวิจัยนี้นำไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในระดับใด
*
 
 
งานวิจัยนี้ได้มีการนำผลงานมาใช้จริงเป็นเวลากี่ปีแล้ว
 *
 
  งานวิจัยนี้เคยได้รับการเผยแพร่มาก่อนหรือไม่
 
   
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุงาน และสถานที่ที่นำเสนอ)
งานประชุม  *
ที่ใด  *
เมือปี พ.ศ. ใด  *
 
  งานวิจัยนี้เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อนหรือไม่
 
   
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุชื่อรางวัล และหน่วยงานที่ให้รางวัลด้วย)
ชื่อรางวัล  *
หน่วยงานที่ให้รางวัล  *
เมือปี พ.ศ. ใด   *
   
  งานวิจัยของท่านเคยได้รับการตีพิมพ์ มาก่อนหรือไม่
 
   
ไม่เคย
ตีพิมพ์แล้ว โปรดระบุ เช่น  (ชื่อวารสาร.....ปีที่.....ฉบับที่.....เล่มที่.....หน้าที่.....)
 *
 
   
 
2. บทเรียนที่ได้รับ
   
 
3. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
   
 
4. การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร
*
 
   
 
   
>> ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคคล ส่วนที่ 2 บทคัดย่อ
(ภาษาไทยเท่านั้น)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลงานวิจัย
3.1 แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย :
*
3.2.1      ขอให้ท่านพิจารณาว่างานวิจัยของท่านเกี่ยวข้องกับประเด็นต่อไปนี้หรือไม่
     
1.Chronic diseases
1.1 เบาหวาน ตอบคำถามเพิ่มเติม
            1.1.1 ชนิดเบาหวาน
                         DM I
                         DM II
                         เบาหวานในคนท้อง
                              อื่นๆ ระบุ  
            1.1.2 ประเด็นงานวิจัย
                         การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรค
                         การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อรักษาโรค
                         การคัดกรองโรคเบาหวาน
                         การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
                         การรักษาโรค
                         การปรับปรุงระบบการให้บริการผู้ป่วยเบาหวาน
                              อื่นๆ ระบุ  
 1.2 หลอดเลือดสมอง
 1.3 มะเร็งตับ
 1.4 มะเร็งปอด
 1.5 วัณโรค
 1.6 โรคเอดส์
 1.7 ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
      1.8 อื่นๆ ระบุ  
 1.9 ไม่เกี่ยวข้อง
 
2.ปัจจัยเสี่ยง/เจ็บป่วย
 2.1 สิ่งเสพติด
 2.2 ความดันโลหิตสูง
 2.3 อ้วน/น้ำหนักเกิน
 2.4 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
      2.5 อื่นๆ ระบุ  
 2.6 ไม่เกี่ยวข้อง 
 
3.ส่งเสริมสุขภาพ
 3.1 สุขภาพจิต/อารมณ์ที่ดี (Mental/Emotion well-Being)
 3.2 พฤติกรรมที่ดี (Active Living)
 3.3 การบริโภคที่เหมาะสม (Healthy Consuming)
 3.4 สิ่งแวดล้อมที่ดี (Environment Health)
 3.5 สุขภาพปากและฟันที่ดี (Oral Health)
      3.6 อื่นๆ ระบุ  
 3.7 ไม่เกี่ยวข้อง
      
3.2.2 กรุณาระบุคำสำคัญ
(key word)
: *
[คำที่แสดงเนื้อหาของงานวิจัย ช่วยในการสืบค้นเข้าถึงงานวิจัย เช่น เบาหวาน,ความดัน เป็นต้น]
3.3 งานวิจัยของท่านจัดอยู่ในหมวดหมู่ใด :  

อื่นๆ ระบุ*
3.4      งานวิจัยของท่านเป็นนวัตกรรมหรือไม่ (นวัตกรรม หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่เท่านั้น)
     
ไม่เป็น
เป็น
หากเป็นโปรดระบุ
*
3.5 งานวิจัยนี้มีที่ปรึกษาหรือคุณอำนวยหรือไม่
  ที่ปรึกษา : ไม่มี มี    
  คำนำหน้าชื่อที่ปรึกษา : *       อื่นๆ ระบุ :
  ตำแหน่งทางวิชาการ :  *    *   อื่นๆ ระบุ :
  รายละเอียดที่ปรึกษา : ชื่อ * สกุล* หน่วยงาน*
  คุณอำนวย : ไม่มี มี    
  คำนำหน้าชื่อคุณอำนวย : *       อื่นๆ ระบุ :
  ตำแหน่งทางวิชาการ :  *    *   อื่นๆ ระบุ :
  รายละเอียดคุณอำนวย : ชื่อ * สกุล* หน่วยงาน*
3.6 ข้อตกลง : * กรุณาเตรียมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Manuscript) ขนาดไม่เกิน 10-15 หน้า ให้พร้อมส่งได้ทันที เมื่อกรรมการติดต่อมา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
      

 

ข้อแนะนำในการส่งผลงาน

1.โปรดอ่านรายละเอียดการจัดกลุ่มประกวดก่อนการสมัคร

2.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

3.สำหรับการตรวจสอบจำนวนตัวอักษร สามารถตรวจสอบจำนวนได้ใน MS Word

4.นักวิจัยหลักสามารถส่งงานวิจัยได้มากกว่า 1 เรื่อง

5.เมื่อส่งบทคัดย่อสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันการส่งผลงานภายใน 1 วัน
หากไม่ได้รับอีเมล์ กรุณาติดต่อ 080-459-8170, 095-889-3510
หรืออีเมล์ r2rthai2561@gmail.com

ยอมรับข้อตกลง ส่งผลงาน คลิกที่นี่