ใบสมัครส่งบทคัดย่อประกวด R2R ครั้งที่ 13

 

 

จัดโดย โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ และภาคีเครือข่าย R2R

ปิดรับสมัครส่งผลงานประกวด R2R ปี 2563

 

ประกาศรายชื่อผลงานวิจัย R2R ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563

 

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อในประกาศ กรุณาส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Manuscript) ขนาดไม่เกิน 10 - 15 หน้า
ภายในวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2563 ไปยังอีเมลเลขานุการกลุ่มตามประกาศ

 
ติดต่อ : r2rthai2563@gmail.com